شیلات

اگه مرام داری نظر یادت نره.

بررسي عوامل انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي

 بررسي عوامل انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي /

مقدمه
يكي از عوامل تامين بخشي از نياز هاي پروتئيني كشور ما بهره برداري مناسب از آبهاي داخلي وپرورش انواع آبزيان ( ماهي وميگو) است. آبهاي داخلي ايران كه شامل آبهاي شيرين وشور هستند در هر منطقه از كشور برحسب موقعيت جغرافيايي وآب وهواي آن قابليت پرورش نوع خاصي از ماهي وميگو را دارد.
امروز تكثير وپرورش ماهي منابع اقتصادي وغذايي مهمي را براي بسياري از مناطق جهان در حال توسعه در بر دارد وآمارهاي اخير جهاني مصرف وسيع ومتنوع ماهي را نشان مي دهند.
اما مردم كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته وابستگي كمتري به ماهي به عنوان بخشي از غذاي روزانه خود دارند
(9).
با توجه به شناخت عوامل مضر در توسعه پرورش ماهي در سيستمهاي مختلف براي كاهش ضايعات وپيشگيري از بيماريها‍، انجام مطالعات انگل شناسي ضرورت تمام دارد. انگلها ممكن است باعث كاهش رشد، مرگ ومير، تأ خير در بلوغ جنسي ويا عقيمي ماهي شده واغلب زمينه را براي بيماريهاي ميكروبي، ويروسي وخارجي فراهم مي سازند. در پاره اي موارد مرگ ومير شديد ماهيان در اثر انگها ديده شده است(9).
برانش ماهيان هم يكي از اندامهاي بسيار حساس در بدن ماهي محسوب شده وهر گونه تغييري كه در محيط آبي اطراف ماهي رخ دهد، بطور مستقيم ويا غير مستقيم برانش ها را تحت تاثير قرار مي دهند. اين ارگان بعنوان يك ارگان تغذيه كننده وتنفسي محسوب مي شود وبا توجه به حساسيت آن، انگلهاي مختلفي آن را مورد حمله قرار ميدهند.
مخير ( 1972، 1973 ، 1353 ، 1359 ، 1360 ، 1368 ) اسلامي ومخير ( 1971 ) به بررسي شدت موارد انگلي در ماهيان ايران پرداختند وتعداد قابل توجهي از آنها را گزارش نمودند.
بسياري از نماتودها، پرياختگان وتك ياختگان انگلي آبهاي شيرين ايران توسط شمسي (1375) ، معصوميان ومولناز ( 1994 ، 1996 ) معرفي شدند.
ازآنجايي كه پرورش ماهيان پرورشي بايد به صرفه باشد ماهيان پرورشي با تراكم بيشتر از محيط طبيعي در استخرهاي پرورشي نگهداري مي شوند همين مسئله سبب مي شود كه عوامل انگلي بتوانند سريعتر عمل كرده وآسيب بيشتري وارد كنند زيرا هم اينكه ميزبانان بيشتري در دسترس دارند وهم اينكه انتقال بيماري يا عامل انگلي از يك ماهي به ماهي ديگر سريعتر انجام مي شود ودر نتيجه عوارضي مانند عقيمي- ايجاد تخمهاي ناسالم - بيماريهاي پوستي-– آسيب برانش وخفگي و... از جمله عوارضي هستند كه اين عوامل انگلي وارد مي كنند.
همچنين اين عوامل ممكن است توسط آب يا انتقال ماهيان يا تخمهاي ناسالم از يك كارگاه به كارگاه ديگر انتقال يابند كه باعث شيوع وهمه گيري بيماريهاي در كارگاهها شوند. پس براي جلوگيري از اين صدمات جبران ناپذير بايد از طريق آزمايش آب وماهيان از وجود يا عدم وجود اين عوامل آگاهي يافت وبا شناخت وبررسي اين عوامل وكشف چگونگي پيشگيري ودرمان آنها با آنها مبارزه كرد(7).
كليات
1-دستگاه تنفسي ماهيان ( آبشش ها)
دستگاه تنفسي در ماهيان شامل آبشش ها مي باشد كه به صورت چهار صفحه با اندام آبششي در حفره هاي آبششي در طرفين سر قرار دارند وبه وسيله سرپوش آبششي پوشيده مي شود.
يك صفحه آبششي شامل سه قسمت است :
1-1-كمان آبششي
قسمت پايه كمان آبششي يا قوس آبششي است كه غضروفي بوده ودر سطح خارجي آن شعاعهاي آبششي ودر سطح داخلي آن خارهاي آبششي قراردارند ودر داخل آن رگهاي خوني وجود دارد (2).

1-2-رشته هاي آبششي
رشته هاي آبششي يا شعاعهاي برانشي داراي ديواره نازك ومويرگهاي خوني فراوان هستند. اين رشته ها در واقع سطح تنفسي ماهيان را تشكيل مي دهند وعمل تبادل بين خون ومحيط اطراف در اين محل انجام مي شود. جهت جريان خون در داخل مويرگهاي شعاعها روي هر كمان به صورت دو رديفي قرار دارند(2).
آبشش هاي ماهيان استخواني در يك دسته هالوبرانش وهالوبرانش از دو شاخه مجزا كه دوانتهاي آنها به هم متصل است تشكيل شده كه به هر كدام همي برانش گفته مي شود. هر همي برانش داراي يك كمان برانشي است كه از آن تعداد زيادي رشته هاي آبششي به صورت باريك وموازي خارج شده است كه اين رشته ها لاملاهاي اوليه ناميده مي شوند. انشعابات ديگري بطور موازي تحت عنوان لاملاهاي ثانويه بيرون زده است كه تبادلات گازي تنفس در اين قسمتها انجام مي شوند.
لاملاهاي ثانويه سالم فقط از يك لايه سلول پوشيده شده اند. سلولهاي پيلار نيز در بين سلولهاي مويرگي لاملاهاي ثانوي قرار گرفته اند كه نقش بسيار مهمي در حفاظت سلولها دارند. اين سلولها در حفاظت سلولهاي مويرگي وجلوگيري از اتساع شديد نقش دارند(9).

1-3- خارهاي آبششي
ضمائمي كه در قسمت داخلي كمان آبششي نام دارند. كه مانند صافي عمل مي كنند وذرات معلق آب را دريافت كرده وبه سمت مري ماهي هدايت مي كنند. اندازه اين خارها در ماهيان پلانكتون خوار بزرگ بوده وداراي رنگ سفيد هستندودر صيد به ماهي كمك مي كنند. تعداد اين خارها براي شناسايي ماهيان مهم است وتعدادآنها را روي اولين كمان برانشي شمارش مي كنند(2).

2-آّبششها محيط مناسبي جهت انگلها
سطح خارجي حفره آبششي ماهي جذابيت زيادي براي انگلها نداشته، اما سطح داخلي آن محل مناسبي براي هجوم انگلها است. اكثر انگلها فقط آسيبهاي سطحي ايجاد كرده اما سبب بروز عفونتهاي ثانويه مي شوند.
بهر حال از ميان اين انگلها سخت پوستان به دليل اندازه بزرگشان ممكن است بطور محكم خود را به اين منطقه مرتبط چسبانيده وباعث اختلال در فعاليت طبيعي تنفس ماهيان شوند. آبششها وسيعترين منطقه مرتبط با آب را در ماهيان تشكيل مي دهندوبه دليل وظيفه خطيرشان در تنفس ودفع مواد زائد وبالاخره حفظ تعادل اسمزي از ساختمان بسيار ظريفي برخوردار بوده واز طرف ديگر عضو اصلي براي ورود جريان آب بداخل بدن ماهيان آب شيرين هستند. سلولهاي اپي تليال بين آب وخون مرز ظريف را تشكيل مي دهند كه اندازه آن در ماهيان غير فعال وفعال متغير است.
بدليل اين مجاورت مستمر آبشش ومحيط آبي وساختار آبشش، آبشش ماهي قادر به واكنش دفاعي موثري عليه عوامل زيان آور خارجي نيست. بنابراين با كمترين صدمه به وسيله هر عامل غير طبيعي به شدت آسيب مي بيند( 7)
تعداد لازم انگلها براي ايجاد آسيب در ماهيان بطور قابل ملاحظه اي برحسب گونه ها واندازه ميزبان ووضعيت سلامتي آن تغيير مي كند. بسياري از گونه هاي انگلي حداقل اختصاصي هستند وفقط قادر به آلوده كردن تعداد محدودي از گونه هاي ميزبان مي باشند. نمونه هاي انفرادي گونه هاي انگلي ممكن است كه اثرات بسيار متغير برروي گونه هاي مختلف ميزبانان داشته باشند. بايد زيست شناسي انگلهاي ماهي در رابطه با اثرات زيان بار آنها برروي ماهي، كنترل آن ويا نحوه مصرف ماهي به وسيله انسان بيشتر وگسترده تر بررسي شود(10 ).
عوامي كه باعث ايجاد ضايعات در آبشش مي شوند عبارتند از :
1-عوامل انگلي
2-عوامل باكتريايي
3-فاكتور هاي فيزيكوشيميايي آب
4-تغذيه (7)
3-انگل شناسي
بطور كلي انگل جانوري است كه بخشي از دوره زندگي خود يا تمام آن را با استفاده از جانور ديگري كه ميزبان ناميده مي شوند مي گذراند. انگها ممكن است در هر بافتي از ميربان يافت شوند وبويژه در سطوح خارجي بدن نظير آبششها يا پوست بسيار متداول هستند(8).
در اكوسيستم هاي مصنوعي كه غالبا" فراواني ميزبان بالاست وتراكم انگلها بسيار بيشتر از شرايط طبيعي است، انگلهايي كه براي كامل كردن چرخه زيستي خود به ميزبان واسطه نياز ندارند( بسياري از تك ياخته گان پوست وآبشش ها، و سخت پوستان ومنوژنه آ) غالبيت مي يابند.
در محيط هاي طبيعي، انگل ها با ميزبان خود به نحوي سازگار مي گردند كه بقاي آنها را استمرار بخشيده و از طرف ديگر حيات ميزبان را به مخاطره نمي اندازد.
در چنين شرايطي، غالبيت با انگل هايي است كه داراي چرخه زندگي غير مستقيم با يك يا دو ميزبان واسطه هستند(7).

4-انتشار جغرافيايي انگلهاي ماهيان آب شيرين
همانطور كه انتشار ماهيان آب شيرين در يك ناحيه وحوزه هاي آبريز متفاوت است، مي تواند بعنوان شاخصي براي انتشار انگلها در نواحي مختلف باشد.
نتيجه مطالعات انجام شده برروي گونه هاي مختلف آبهاي شيرين در سه ناحيه بوم شناختي كشور نشان مي دهد كه انتشار جغرافيايي اين انگلها مانند ميزبان آنها است و(مولنار 1975، به نقل از 7).
استثناء در اين موارد، شامل ماهياني است كه از يك ناحيه بوم شناختي به ناحيه ديگر انتقال يافته اند ( بطور سهوي يا عمومي ). اين ماهيان در مناطق جديد، آلودگي با برخي انگلهاي خود را نشان مي دهند واما برخي از انگلها اختصاصي آنها به ظاهر قادر به بقاء در محيط جديد نبوده اند.
فون انگلي با موارد زير رابطه مستقيم دارد:
1-وسعت محيط زيست ميزبان
2-سن ميزبان
3-تغييرات فصلي
4-تغييرات اقليمي
5-رژيم غذايي ماهيان
6-مورفولوژي وفيزيولوژي
7-عوامل جغرافياي
8-مهاجرت ماهيان ميزبان
9-فراواني ماهيان
10-همزماني چرخه زيستي انگل وميزبان (7).

5 – تك ياخته هاي انگل آبشش ماهيان پرورشيپ
تعدادزيادي از گونه هاي مختلف تك ياخته ايهاي انگل ماهيان وجوددارند كه برخي از آنها سبب عدم رشد، كم خوني، ناهنجاريهاي فيزيكولوژي، آسيب به آبششها، خفگي وبرخي ديگر سبب تغييرات اساسي ومرگ مي شوند. همچنين ممكن است مسئول آلودگيهاي ثانويه باكتريایي، قارچي ويا ساير انگلها گردند(8).
1-5 جنس كريپتوبيا (Genus cryptobia lidy , 1846 )
جنس كريپتوبيا از شايع ترين تك ياخته هاي انگلي تاژكدار است. گونه هاي متعددي ازاين جنس باعث آلودگي وبروز بيماري كريپتوبيوزيس در ماهيان اقتصادي آب شيرين وشور دنيا مي شوند.
تعداد گونه هايي كه ماهيان را آلوده مي سازندبه 10 گونه مي رسد وگزارشات متعددي از آلودگي ماهيان آب شيرين كشور، به گونه اي اين جنس وجود دارد. انتشار اين انگل جهاني بوده وبرخي محققين تعدادگونه هاي شناسايي شده را تا 52 گونه ذكر كرده اند كه از ميان آنها 5 گونه انگل خارجي پوست وآبشش و40 گونه انگل خوني و7 گونه در لوله گوارش ماهيان زيست مي كنند.
بطور تقريب در اكثر نقاط كشور حضور اين انگل در خون ويا آبشش ماهي گزارش شده است.
روش تقسيم اين انگل بصورت تقسيم 2 تايي وانتقال آن به شكل مستقيم ( در مورد گونه هاي انگل خارجي ) وغير مستقيم ( در مورد انگلهاي خوني ) به وسيله زالو است. برخي از اينهاتوانايي بيماري زايي قوي وبرخي توانايي ضعيف براي ايجاد بيماري دارند(7).
اين انگل داراي بدني دراز (بيضوي يا نواري شكل )وداراي 2 تاژك است كه هر 2 از انتهاي قدامي انگل منشاء مي گيرند. كينتو پلاست بيضوي به طور كامل برجسته ودر مجاورت هسته در انتهاي قدامي انگل قرار دارد. گونه كريپتوبيا برانشياليس اين خانواده انگل مربوط به پوست وآبشش است (7).
انتشار جغرافيايي
انتشار اين انگل جهاني بوده واغلب ماهيان آب شيرين به گونه هايي از اين جنس آلوده مي شوند. ماهيان كپور معمولي ، كاراس وگربه ماهي آسيايي حساسيت زيادي به انگل دارند.
انتشار جغرافيايي اين انگل به انتشار ميزبانان آنها از يك طرف وانتشار ميزبانان واسطه آنها ( در مورد انگهاي خوني ) بستگي دارد(7).
كريپتوبيابرانشياليس آز آبشش ماهيان آلوده مانند كپور معمولي جداشده ودر ميان آب در انتظار ميزبان ديگري قرار مي گيرد ودر صورتي كه از طريق آب وارد دهان ويا آبشش ماهي مناسب ديگري شود برروي آبشش ميزبان جديد جايگزين مي شود. طول مدت زيست انگل در آب زياد نيست به اين علت تراكم بالاي ماهيان كه شانس ملاقات انگل وميزبان جديد را فراهم مي آورد باعث گسترش سريع انگل مي شود(7).

علائم بيماري وبيماري زايي (كريپتوبيوزيس ):
بچه ماهيان آلوده به گونه هاي مختلف اين جنس كمي سياهتر از معمول وبي اشتها بوده وتمايل به شنا در سطح آب وكناره هاي استخررا دارند(8).
در عفونت به وسيله كريپتوبيابرانشياليس آبششها به رنگ قرمز، اما حالت غير طبيعي داشته وموكوس فراوان در آبشش وپوست تجمع مي يابد. ماهيان بزرگترمقاومت بيشتري دارند.
انگل زماني كه به وسيله تاژك خود به آبشش ماهي مي چسبد، به داخل اپي تليوم لاملاها نفوذ مي كند. در صورت هجوم شديد انگل ووجود ديگر شرايط مطلوب تخريب اپي تليوم در ماهيان حساسيت ايجاد شده وسپس به دلايل نقص اساسي در سيستم تنظيم اسمزي مرگ ماهي به سرعت فرا مي رسد(7).
پيشگيري ودرمان :
روش اختصاصي پيشگيري از بروز كريپتوبيوزيس ناشي از كريپتوبيابرانشياليس، استفاده از سولفات مس، سولفات آهن 2 به 5 هفته يكبار، در فصولي كه شانس بروز بيماري افزايش مي يابد است. تركيب فوق بايد به صورت افشانه در سطح استخر پخش شود. غلظت اين داروها نبايد به بيش از 7ppm در استخر برسد. اين محلول عليه ساير تك ياخته گان خارجي نيز موثر است (7).

5-2 جنس تريكودينا (Genus trichodina Ehrenberg , 1838 )
اين انگل متعلق به مژكداران است وبطورعمده انگل خارجي پوست وآبشش ماهيان بوده وقادر به ايجاد عفونت در ماهيان آب شيرين وشور است. در برخي شرايط مانند تراكم زياد ماهيان وساير عوامل مثل استرس زايي محيطي باعث مرگ ميزبان خود مي شوند(7).
تريكودينا نعلبكي شكل است ودندانه هاي فوقاني تيزي دارد كه در زمان تغذيه به سطح پوست يا آبشش هاي ماهيان آسيب مي رسانند(8).
اين انگل مژه هايي در نزديك دهان دارد كه اغلب مارپيچي هستند وبه صورت دايره كامل (360 درجه )، در برخي گونه ها كمي كمتر از يك دايره كامل (330 درجه ) ودر برخي گونه ها بيش از يك دايره كامل (540 درجه ) امتداد مي يابند(7).
اگر انگل تريكودينا به بافت آبشش آسيب برساند در بين رشته هاي آبششي به واسطه از بين رفتن ديواره مويرگها لخته هاي خوني ديده مي شوند كه در اين نواحي انگلها به راحتي مشاهده مي گردند(7).
زيست شناسي
گونه هاي مختلف جنس تريكودينا درروي بدن جانوران آبزي از اسفنجها تا لارو دوزيستان زيست مي كند ولي ماهيان عمده ترين ميزبان آنها هستند.
اعضاي اين جنس ميزبانان متفاوتي دارند. برخي گونه ها مانند كریبیتیس برروي بدن ماهي رفته گر زيست كرده، گونه پرووازكي در پوست وآبشش ماهي كلمه زيست مي كند، گونه آكوتا كه بطور طبيعي انگل ماهيان آّب شيرين مانند كپور ماهيان، سوف ماهيان مي باشد، ممكن است برخي سخت پوستان مانند دياپتوموس را آلوده كنند. Lom(1992) در چرخه زندگي اين انگل كيست تشكيل نشده وانتقال به وسيله شناي مژه دار از يك ميزبان به ميزبان ديگر انجام مي گيرد. اين گروه انگلها قادرند ساعتها ويا روزها بدون ميزبان بصورت آزدانه زيست كنند(7).

بيماريزايي
تريكوديناها انگل خارجي در سطح بدن، آبششها، محوطه آبششي يا درون بيني ماهيان يا اينكه برخي از آنها در ديواره داخلي مجاري ادراري زيست مي كنند. را ه انتقال گروه اخير به خوبي روشن نيست ، اما به نظر مي رسد به وسيله ادرار به آب انتقال مي يابند ولي نحوه انتقال به ساير ماهيان مشخص نيست .
زماني كه يك تريكودينا به اپي تليوم ميزبان مي چسبد سطح سلول به طرف بخش مكنده انگل كشيده مي شود. در ماهيان تحت استرس وضعيف شده، لاروهاويا بچه ماهيان كه قدرت دفاعي پوست وآبشش آنها كافي نيست، اين انگل به راحتي تكثير يافته وبخش عظيمي از پوست وآبشش را مي پوشاند وتحريك مستمر آنها وتخريب سلولي وبالاخره نقص در تعادل اسمزي موجب مرگ ميزبان مي شود. حتي در برخي شرايط اين انگها به داخل بافتهاي پوست ويا آبششها نفوذ مي كند.
بنابراين، هر گونه كاهش در مقاومت ماهيان به ويژه تحمل انواع استرس ها به آنها، باعث تكثير سريع تريكوديناها مي شود. در مناطق معتدل شيوع تريكوديناها فصلي است. در اواخر زمستان واوايل بهار توده اين انگلها به دليل استرس ناشي از زمستان گذراني افزايش مي يابد. تعادل ميزبان وانگل وابسته به درجه حرارت محيط است. مثلا در صورت افزايش سريع درجه حرات، كپور معمولي انگل تريكوديناپديكولوس را از دست خواهد(6).
پيش گيري ودرمان
اين انگل به شوري محيط حساس است، در شوري بالاتر از 300 ميلي گرم كلر در ليتر ديده نمي شود. يكي از راههاي درمان بيماري حاصل از اين انگل استفاده از 250 ميلي گرم كلر است كه در ظرف 4تا6 روز محيط از اين انگل پاكيزه مي شود(1).

5-3 جنس ايكتيوفتيريوس
(Genus Ichthyophthirius , fouquet 1870 )
اين انگل متعلق به شاخه مژكداران بوده تنها يك گونه بنام مولتي فيلي ايس دارد كه خطرناكترين انگل خارجي ماهيان آب شيرين بشمار مي آيد(7). ايكتيوفتيريوس عامل مسبب بيماري لكه سفيد يا ايك است (8).
انگل بالغ ايكتيوفيتريوس معمولا ماهي را ترك مي كند، اين انگل قهوه اي رنگ وپوشيده از مو است. اين انگل هسته نعل اسبي شكل بسيار مشخصي است ومعمولا آهسته حركت مي كند. وگاهي غير متحرك به نظر مي رسد.
اين انگل پس از ترك ماهي به كف استخر سقوط مي كند ودر همين حال كيسه دار مي شود پس از مدتي، حدود500 انگل كوچك گلابي شكل عفونت زا يا توميت از داخل كيست آزاد مي شود. چنانچه اين مرحله از انگل با ماهي تماس يابد به آن هجوم مي برد. اين انگها به پوست نفوذ كرده ووارد مرحله بعد، مرحله بلوغ مي شوند(8).
ترونت مرحله عفونت زايي انگل است كه به صورت آزاد زيست كرده وآماده تهاجم به ميزبان خود است ودر صورت عدم ملاقات با ميزبان خود در عرض مدت كوتاهي مي ميرد.
عامل مهم تعيين كننده اين مدت درجه حرارت آب است اما از 4 روز تجاوز نمي كند. ترونت ها به سطح لايه اپي تليوم پوست ويا آبشش ماهي مي چسبند ودر عرض 5 دقيقه به لايه بازال پوست نفوذ مي كنند. موكوسيت هاي مترشحه كه در انتهاي ناحيه سري ترونت تجمع يافته اند در چسبيدن آن به ماهي نقش مهمي را ايفاء مي كنند. در عفونت هاي سنگين چشم، زبان ومحوطه دهاني نيز مورد حمله انگل واقع مي شوند.
برخي محققين معتقدند كه ترونت به وسيله مژه هايش به سلول ميزبان مي چسبد وموادترشحي در اين مورد دخالت ندارد. نفوذ انگل توسط آنزيم هيلورونيداز تسهيل مي شوند. ماهيان مولددر حال تخم ريزي نسبت به اين انگل حساس تر از ساير ماهيان بوده كه علت آن استرس هاي تحميل شده به ماهي ماده در اثر فعاليت هاي توليدمثلي است (7).
ماهياني كه در دوره هاي قبلي به وسيله انگل آلوده شده باشند از توانايي مقاومت نسبت به هجوم بعدي ايك برخواردارند ونسبت به عفونت مجدد مصونيت دارند. بنابراين ماهيان جوان حساس تر از ماهيان بالغ هستند. حساسترين اندام ماهي به اين انگل آبششها هستند كه در حالت آلودگي شديد مرگ فرا مي رسد. به احتمال زياد يكي از دلايل آن عبور بيشتر آب از ميان فيلامان ولاملاي ماهی است که شانس ملاقات ترونت را با آبشش زیاد می کند.
بعلاوه آبشش قادر به ترشح موکوس به عنوان یک سد دفاعی مانند پوست نیست(8).
ایک به طور اساسی انگل کپور معمولی است . بنابراین، دوره طولانی ارتباط متقابل انگل وماهی کپور منجر به تولید کپورهای جدیدی شده که از نظر ژنتیکی دارای یک مقاومت نسبی نسبت به انگل هستند. برخی محققین در طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ماهیان هیبرید از یک مقاومت نسبی نسبت به این انگل برخوردارند، مقاومتی که علت آن به خوبی مشخص نیست(7).
لوم (1992) سیکل زندگی انگل ایکتیوفیتریوس در بالاتر از 35 درجه سانتیگراد وکمتر از 3-2درجه سانتیگراد قطع می شود(7).
بیماری زایی
بیقراری اولین علامت هجوم انگل به ماهی میزبان در 3 روز پس از آغاز عفونت در 22 درجه سانتیگراد است. برخی ماهیان آلوده، به سطح آب آمده وپرش می کنند. 4 تا7 روز پس از آغاز عفونت عروق سطحی پوست پاره شده ولکه های سفید واجد تروفونتهای بزرگ، در تمام سطح بدن ظاهر می شوند. در طی روزهای 12 تا 14 ماهی به آرامی شنا کرده وباله ها شروع به ساییدگی می کنند سپس موکوس ضخیمی سطح پوست را فرا گرفته وآسیبهای پوستی نمودار می گردند(7).
علائم بیماری
معمول ترین علائم بیماری وجود لکه های سفید در سطح بدن ماهی بیمار است (10 ). در ابتدای عفونت، ماهیان با سرعت بیش از حد معمول شنا کرده وخود را به سطوح ودیواره های استخر می مالند. با گسترش بیماری ماهیان به سطح آب آمده وبه طور عادی شنا می کنند ودرپایان این رله اشتهایشان قطع ی شود.
در عفونت های شدید ساییدگی سطحی به زخم تبدیل شده ومحلی برای هجوم باکتریها وقارچها می شود(کاباتا 1985 وبایر1996، به نقل از 7).
میزان ضایعات بافتی نیز با توجه به شدت بیماری متفاوت است . این تفاوت به عواملی مانند استرس تحمیل شده به میزبان وضعیت تغذیه آن بستگی دارد. اما تعداد انگل وشدت بیماری عمده ترین عامل در میزان تغیيرات بافتی است (7).درمان ماهیان یا ایمن سازی
این بیماری به ویژه در دمای بالای 17 درجه سانتیگراد متداول است (8).
دو روش برای درمان وجود دارد :
الف )روش فیزیکی
مثل جابجا کردن ماهیان آلوده در محیط های مختلف (در مورد ماهیان آکواریومی )، افزایش سرعت آب (در مورد قزل آلا)،گذراندن آب از دستگاه ماوراء بنفش ( در سیستم های مدار بسته)
ب ) روش شیمیایی
مثل اجرای حمامهای درمانی: طول مدت درمان متفاوت ودیگری تغذیه ماهیان با غذای دارودار انجام می گیرد(7).
یکی از مواردی که علیه ایک با اثرات فراوان کاربرد دارد نمک طعام (Nacl) است. ارزانی وسهل الوصول بودن استفاده از آن را گسترش داده است(7).
درمان با فرمالین با ترجیحا" مخلوط فرمالین ومالاشیت گرین انجام می گیرد. البته استفاده از این مواد به علت خطرناک بودن آنها برای سلامت انسان باید با احتیاط کامل انجام شود(8)0

5-4 جنس شیلودونلا یا چیلودونلا (Genus Chilodonella strand , 1929)
این انگل متعلق به رده مژکداران می باشد.
از این جنس دوگونه پیسی کولا وهگزاسیتکا برای ماهیان آب شیرین اهمیت دارند. گونه شیلودونلا هگزاسیتکا از انتشار کمتری نسبت به گونه قبلی برخودارند. این انگل تمایل بیشتری به ماهیان بزرگتر دارد. در گونه شیلودونلاپیس کولا تعدادی از آنها کیسه دار شده وبرای مدت مدیدی زنده باقی می مانند. اینگونه تماس بیشتری با بچه ماهیان دارد(7).
بطور عمده شیلودونلا در آبهای سرد فعال است به همین دلیل در درجه حرارتی که ماهیان تحت یک استرس حرارتی هستند، ضایعات وتلفات ناشی از این بیماری اهمیت اقتصادی دارد(5).
این انگل دارای میزبانان مختلفی بوده وکپور ماهیان عمده ترین میزبانان آنها هستند(7).

بیماری زایی
پوست وآبشش ماهیان مورد هجوم این انگل واقع می شوند. تحت شرایط مناسب محیطی، تراکم زیاد، محیط استرس زا به ویژه تحمل استرس به ماهیان در طول زمستان، شیلودونلا به سرعت تکثیر کرده وسطح اعظم بدن وآب ماهی را می پوشاند. این انگل باکاهش سطح تنفسی ماهی آلوده وتخریب کامل لاملاهاوفیلامان منجر به مرگ میزبان می شود.
در آلودگیهای شدید شیلودونلا باعث تحریک پوست وافزایش موکوس شده ولایه لزج در نقاطی از بدن نمای خاکستری رنگ به پوست می دهد ولایه ای از موکوس به همراه خرده های سلولی از پوست جدا می شود. ماهیان بیمار علائم خفگی وعدم تعادل ولاغری را نشان می دهند وحالت کدورت چشم وساییدگی پوست را نمایان می سازند(7).
این انگل ایجاد بیماری شیلودونلوزیس می کند. تشخیص ای بیماری برپایه علائم بالینی ماهیان بیمار ونمونه برداری مرطوب از موکوس وآبشش ماهیان انجام می گیرد. با درشت نمایی 40 انگل شیلودونلا به شکل بیضی بوده وبا ردیفهای مژه های شکمی بخوبی ازسایر تک یاختگان پوست وآبشش جدا می کند(7).
کنترل وپیشگیری
شرایط مطلوب محیطی، مدیریت صحیح پرورشی، غذای مناسب وکافی وجلوگیری در تراکم زیاد ماهیان از بروز همه گیریهای سنگین به شدت می کاهد. کیفیت آب در اینجا اهمیت زیادی دارد. آب با مقدار کم مواد آلی شرایط را برای رشد وتکامل انگل کم می کند. داروها مواد شیمیایی که برای درمان این بیماری به کار می روند مشابه ایکتیوفیتریازیس است. اما برخی مواد شیمیای به طور اختصاصی برای درمان این بیماری بکار می روند. سولفات مس، آهک ، برخی سولفات نامیدها وتتراسیکلین از انواع این داروها هستند.
آهک پاشی استخر به میزان 5/2 تن درهکتار در پیشگیری از بروز این بیماری توسط این انگل موثر است (7).

5-5 جنس ایکتیوبودو(کاستیا) ( Genus Ichthyobodo Printo , 1928 )
این انگل جزء تاژکداران است. در چرخه زندگی این موجود دومرحله انگلی وغیر انگلی وجود دارد که در مرحله غیر انگلی آن دارای شنای آزاد بوده وتغذیه نمی کند(7).
ایکتیوبودو تک یاخته گلابی شکل بسیار کوچکی است که به وسیله موهای جارو مانندی بنام تاژک حرکت می کند. کاسیتا اغلب در سطح آبشش ها وپوست یافت می شود و دریچه ماهی نورس بیشترین اهمیت را دارد. این انگل در زیر میکروسکوپ تقریبا به اندازه سلولهای پوست ماهی است ولی به خاطر حرکاتش از سلولهای پوست قابل تشخیص است (8).

دامنه میزبانی
دربین ماهیان سردآبی، یا در آبهای سرد همه گیری به کاستیازیس بسیار فراوان است(1).
ایکتیوبودو دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی است. تلفات در بین بچه ماهیان بین 43 تا 70 درصد متغیر است. استرس ناشی از انتقال بخصوص در بچه ماهیانی که از محیط باز وارد مخزنهای داخل سالن می شوند در افزایش شدت ابتلا موثر است. به نظر می رسد ماهیان تکثیر یافته بعد از یک عفونت به یك ایمنی اکتسابی دست می یابند. بطور کلی شدت ابتلاء ماهیان در آبهای ساکن نسبت به آبهای جاری بیشتر است(7).
اين انگل در آبهاي بالاتر از 25 درجه سانتی گراد مشاهده نمي شود وبچه ماهيان وماهيان جوان بخصوص در دوران زمستان گذراني به اين انگل حساستر مي باشد(1).
تكثير اين انگل در درجات 10 تا 25 درجه سانتي گراد به سرعت وحتي در ظرف يك ساعت صورت مي گيرد ودر حرارت زير 10 درجه سانتي گراد به صورت كيستي در مي آيند(1).

بيماري زايي
با افزايش يافتن اين انگل در آبشش ها وايجاد بيماري كاستیازيس آبشش ها متورم شده وترشحات موكوسي افزايش مي يابد. در اين حالت برخي ماهيان قادر به حفظ موقعيت خود در آب نبوده ونمي توانند به سطح آب بيايند ودر صورت شدت عفونت در آبششها هيپرپلازي شديد لامل هاي ثانويه وچسبيدن آنها به يكديگر بطور كامل آشكار مي شود. تزايد سلولهاي اپيتلیال وسلولهاي موكوسي باعث انسداد گردش خون ودر نهايت مرگ ماهيان مي شود(7).
درمان
حمام فرمالين، استفاده از مالاپشت گرين وخشك كردن وآهك پاشي استخرها پس از بهره برداري راههاي مبارزه ودرمان بيماري كاستیازيس هستند(7).

6-ترماتودهاي تك ميزبانه انگل آبشش ماهيان پرورشي

6-1جنس داكتيلوژيروس (Genus dactylogyrus , d. iesing , 1850 )
اين انگل متعلق به زير رده منوژن آ از شاخه كرمهاي پهن است كه كرمي شكل بوده وداراي 7 جفت قلابك حاشيه اي، 7جفت قلاب مياني و2-1 جفت رابط مياني در ديسك چسبنده خود است وبه راحتي به وسيله وجود دو جفت رنگدانه سياه حساس به نور در انتهاي قدامي ونيز غدد ويتلين موجود در محوطه بطني از ساير جنس ها تفريق مي شود. گونه هاي مختلف اين جنس به وسيله شكل واندازه اندام جفتگيري ونيز اندازه قلاب مياني وقلابكهاي حاشيه اي از يكديگر متمايز مي شوند(7).

دامنه ميزباني
گونه هاي جنس داكتيلوژيروس كه انگل آبشش ماهيان هستند به انتخاب ميزبان خود بطور اختصاصي عمل مي كند. گونه هاي مهم جنس داكتيلوژيروس در ماهي كپور معمولي عبارتند از:
– داكتيلوژيروس اكستنسوس
– داكتيلوژيروس آنكوراتوس
– داكتيلوژيروس ساهوانزيس
–داكتيلوژيروس واستاتور
–گونه مهم جنس داكتيلوژيروس در ماهي آمور عبارت است از :
–داكتيلوژيروس لاملاتوس
گونه هاي جنس داكتيلوژيروس در ماهي فيتوفاگ وبيگ هد عبارتند از :
-داكتيلوژيروس نوبيليس، داكتيلوژيروس ايهرانزيس، داكتيلوژيروس آريستيك در آبشش ماهي سرگنده
-داكتيلوژيروس هيپوفتالميك در آبشش ماهي كپور نقره اي (7).

بيماري زايي
داكتيلوژيروسها با ايجاد آسيب های وارده، فعاليت آبشش را مختل كرده ودر نتيجه عمل جذب اكسيژن بخوبي انجام نمي گيرد كه ممكن است سبب مرگ ماهي شود(1).

پيشگيري
خشك كردن استخرها پس از صيد ماهيان در آخر هر دوره وضد عفوني بستر توسط آهك وجلوگيري از ورود آلودگي به مزرعه پرورش ماهي از راههاي پيشگيري هستند(7).
درمان
جلالي (1377 )درمان اين انگل را توسط فرمالين، مالاپشت گرين وحمام نمك طعام توصيه مي كند.
شوري 1500 ميليگرم كلر در ليتر هيچگونه اثر سوئي برروي انگل داكتيلوژيروس نداشته وشوروي بيش از 2000 ميليگرم در ليتر باعث نابودي كليه انگلهاي داكتيلوژيروس مي شود. حرارت حدود 12 و37 درجه سانتيگراد براي انگل بحراني بوده وپس از 48 ساعت مقاومت انگل نابود مي شود.
استعمال مستقيم تتراآمين سوپرسولفات به غلظت 1/0 تا 2/0 ميليگرم در ليتر به مدت 3 تا 4 بار به فاصله 48 ساعت در استخرهاي آلوده براي درمان موثر است (7).
6-2 جنس ژيروداكتيلوس ( Genus Gyrodactylus Nordman , 1932 )
ژيروداكتيلوس از مهمترين انگلها از گروه انگلهاي تك ميزباني (مونوژن ) است كه حدود 5/0 ميليمتر طول دارد وبه رنگ مايل به سفيد است. اين انگل به ندرت با چشم غير مسلح ديده مي شود وبطور معمول در پوست وبندرت در آبشش وچشم ماهيان حضور مي يابد(8).
اين جنس بطور مشخص از ساير جنسهاي موژنه آ به واسطه بدن شفاف (بعلت عدم وجود غده وتيلين ) وقرار گرفتن جنين در شكم آنها كه موقعيت مياني دارد، متفاوت است. انگلهاي متعلق به اين جنس همچنين فاقد لكه سياه ( تحت عنوان چشم ) بوده وصفحه چسبيده آنها داراي 16 قلابك حاشيه اي ويك جفت قلاب مياني كه به وسيله دو رابط ميله اي به هم وصل شده هستند. تشخيص دقيق گونه هاي اين جنس به وسيله قلابكها وقلابها امكان پذير است (پاولووسكي 1964 به نقل از 7).
بدن اين گونه مستطيلي واز سطح پشتي شكمي مسطح مي باشد. قسمت قدامي بدن خيلي باريك است و2 شاخه اي داراي يك سري غده شده كه دهانه آنها به سمت خارج باز شده ودهان در قسمت قدامي قرار دارد وداراي يك حلق قوي مي باشد(10).
ژيروداكتيلوس ها با حركات انقباضي سريعي كه از خود نشان مي دهند به كمك ذره بين دستي يا عدسي با درشت نمايي كم به آساني قابل تشخيص مي باشند(10).
بيماري زايي
اين انگل در ماهيان آب شيرين وشور مشاهده مي گردد. ژيروداكتيلوس زنده زا است لذا قادر است بسرعت در سطح بدن ماهي تكثير نموده وآن را بپوشاند. اگر شدت آلودگي به ژيروداكتيلوس در برانش بالا باشد ضايعات شديدي مثل افزايش موكوس، هيپرپلازي وخونريزي در برانش را ايجاد مي كند(7).
درمان
استفاده از ضد كرمها براي مبارزه با اين انگل ودرمان ماهيان بيمار با موفقيت بكار رفته است (7).
انگل ژيروداكتيلوس در مزارع پرورشي به سهولت توسط فرمالين كنترل مي شود(8).

7-ترما تودهاي دو يا چند ميزبانه انگل آبشش ماهيان پرورشي
ترماتودهاي دو يا چند ميزبانه (ديژنه ها) داراي دوره زندگي چند مرحله وپيچيده اي مي باشند. آنها به طريقه جنسي وغير جنسي متفاوت توليد مثل مي كنند ميزبانان خود را براي رشد ونمو تغيير مي دهند تا به شكل بالغ در ميزبانان اصلي درآيند. ميزبانان واسطه ممكن است ماهي، پرنده ، يا پستانداران باشند. ترماتودهاي بالغ در روده، كيسه صفرا يا درلوله هاي اداري، عدسي چشم يا به ندرت در ساير اعضا ديده مي شوند(1).
انگلهاي ديژن به دو صورت ماهيان را آلوده مي كنند :
1-آلودگي ماهيان به اشكال بالغ كه در اين صورت انگل در دستگاه گوارش ماهي به بلوغ مي رسد.
2-آلودگي ماهيان به اشكال لاروي انگلهاي ديژن اعم از حالتهاي كيستيك ويا غير كيستيك است كه اندامهاي مختلف بدن ماهيان را آلوده مي سازد(7).
مراحل لاروي در ترماتودهاي ديژن سركر ومتاسركر است. سركرها در ماهيان يا به مرحله بلوغ مي رسند ويا بصورت كيست ويا آزاد به شكل متاسركر در بدن ماهيان زيست مي كنند. سركرها مي توانند از طريق پوست، چشم، آبشش وارد بدن ماهي شوند ويا اينكه به وسيله ماهي بلعيده شوند(7).
بيماري زايي
گونه هايي از اين جنس موجب آسيب آبشش ونقص در تنفس ماهيان مي شوند. تخم اين انگل و كرمهاي بالغ مي تواند سبب انسداد عروق شود. تلفات ماهيان آزاددر اثر تخريب آبششها ناشي از محبوس شدن تخم اين انگل در عروق خوني وخروج آنها از عروق آبششها است. ايجاد بيماري با متاسركرها در ماهيان به عامل اندام عفوني وتعداد انگل بستگي دارد.
بعضي اندامها مانند معز وطناب عصبي كه به عفونتهاي انگلي حساس هستند، حتي با تعدادكمي متاسركر عوارض خاصي را نشان نداده وكاهشي در توانايي زيستي ماهي بوجو نمي آورند. عفونتهاي سنگين كه با سرعت زيادي گسترش بيابد باعث تلفات بين ماهيان مي شود(7).

پيشگيري
بهترين روش پيشگيري از عفونت ديژنه آ در ماهيان خذف حلزونها كه به عنوان ميزبان واسطه عمل مي كنند است. چنين عملي به وسيله مواد شيمياي ضد حلزونها، اصلاح شرايط محيطي وبالاخره استفاده از ماهيان حلزون خوار در سيستم پرورشي عملي است (7).
روش ديگر استفاده از ماهيان صدف خوار در استخرها است مثلا استفاده از كپور سياه در پرورش چند گونه اي ماهي گرم آبي مي تواند در ريشه كني حلزونها بسيار موثر باشد(1).
خشك كردن استخرها وآهك پاشي قبل از كشت ماهي مي تواند موجب جلوگيري از آلودگي مجدد واز بين رفتن قسمت عمده اي از ميزبانهاي واسطه اول شود(1).

8-سخت پوستان انگل آبشش ماهيان پرورشي
«جنس لرنه آ Genus Lernaea , 1758 ‌»
گونه هاي مختلف جنس لرنه آ هم اكنون جزء خطرناكترين نوع انگل ماهيان پرورشي آب شيرين وجهان بوده وبا گسترش پرورش ماهي به صورت متراكم اهميت آن محسوستر مي شود(7).
در جنس لرنه آ نرها زندگي انگلي ندارند وفقط به صورت آزاد زندگي مي كنند وزندگي آنگلي فقط در ماده ها پس از طي مراحل آزاد ديده مي شود(10).
بدن ماده ها بالغ طويل وكم وبيش استوانه اي وكروي شكل هستند(7).
لرنه آ در مرحله انگلي به پوست ماهي نفوذ مي كنند، محل نفوذ سطح شكمي است، در آنجا اندام لنگر مانند انگل رشد مي كند وبه آساني ديده مي شود(8).
وقتي لرنه آ بالغ شد به موجودي چرمي وكرم مانندتبديل مي شود كه به وسيله سر لنگر مانند خود تا عمق چند ميليمتري درون ماهيچه هاي ماهي نفوذ كرده وبه آن متصل مي شود. تخمهاي انگل درون آب رها مي شوند وبراي رسيدن به بلوغ چندين مرحله پشت سر گذارند. ماده هاي جوان در مرحله شناي آزاد توسط نرها بارور شده واز اين پس زندگي انگلي را آغاز مي كنند(8).
انتشار جغرافيايي
ماهيان آب شيرين در تمام طول سال مخصوصا" ماههاي گرم با اين انگل مواجه هستند. چون از لحاظ بوم شناختي چرخه زندگي انگل در درجه حرارتهاي بالا كامل مي شوند. بنابراين گسترش بيماري در مناطق معتدل فقط در طول تا بستان رخ مي دهد. اما در مناطق معتدل گرم در تمام طول سال امكان همه گيري به صورت خطرناك وجود دارد(7).

انتقال
انتقال بيماري در جمعيت ماهيان يك استخر، مي تواند به روش افقي از ماهيان آلوده به ماهيان سالم از طريق زاد وولد انگل هاي بالغ انجام گيرد. انتقال مراحل آزاد انگل اعم از مرحله نائوپيلي وكوپه پودي بوسيله آب وارد استخر هاي پرورش ماهي تحت سيستم متراكم شده ودر شرايط بوم شناختي مناسب براي تكامل انگل از قبيل وجود ماهيان ميزبان، درجه حرارت مطلوب آب، PH،ميزان نمك آّ ب، بيماري حالت همه گير مي يابد(7).
درمان
در منابع مختلف پرمنگنات پتاسيم به عنوان داوري انتخابي براي نابودي انگل توصيه شده است در آزمايشات انجام شده روي ماهي كپور نقره اي پرمنگنات پتاسيم اثرات ضايت بخشي در كنترل بيماري نشان داده است (7).

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:52  توسط بهنام  | 

جايگاه تغذيه در صنعت آبزي پروري

جايگاه تغذيه در صنعت آبزي پروري

تغذيه در آبزيان پرورشي از اهميت وجايگاه خاصي برخوردار است. اهميت تغذيه از تغذيه صحيح مولدين ماهي وميگو شروع وتا زمان بازاري شدن وصيد آنان از مزارع آبزيان پرورشي ادامه پيدا مي كند .تغذيه ركن اصلي در صنعت آبزي پروري مي باشد .
بيشترين هزينه را در مزارع آبزيان پرورشي هزينه غذا به خود اختصاص مي دهد .تغذيه تاثير مستقيم بر رشد و كيفيت لاشه آبزيان پرورشي دارد. تغذيه مناسب آبزيان پرورشي را در برابر بيماريها مقاوم مي سازد تغذيه تاثير بسيار زيادي بر اقتصاد آبزي پروري دارد .
نبود تغذيه مناسب و عدم مديريت صحيح تغذيه در مزارع باعث ضررو زيان جدي مزارع پرورش آبزيان مي شود . با توجه به اهميت تغذيه در صنعت آبزي پروري جا دارد بهاي لازم به اين بخش مهم ازآبزي پروري داده شود .
قبل از راه اندازي وبهره برداري از سايت هاي مختلف آبزي پروري وتوسعه صنعت آبزي پروري بايد با تشكيلات قوي ومنسجم وداراي نيروهاي متخصص زمينه مناسب را براي مطالعه وبررسي تغذيه آبزيان پرورشي فراهم نمود و شرائط را براي توليد خوراك با كيفيت ومناسب براي آبزيان پرورشي آماده ساخت نبود تشكيلات منسجم و قوي در امر تغذيه آبزيان پرورشي به صنعت آبزي پروري خسارات بسيار سنگيني وارد خواهد نمود .
تشكيلات موجود در زمينه تغذيه آبزيان پرورشي تناسبي با صنعت آبزي پروري وتوسعه اين صنعت ندارد . قبل از بوجود آمدن مشكلات بر سر راه آبزي پروري بايد بفكر قوي و كارآمد نمودن تشكيلات موجود در امر تغذيه بود . عدم توجه به تغذيه آبزيان پرورشي صنعت آبزي پروري را با مشكل روبرو خواهد ساخت .
تغذيه آبزيان پرورشي در كشورهاي پيشرفته رشد زيادي كرده است در حا لي كه ما هنوز در ابتداي راه هستيم . ما متناسب با توسعه صنعت آبزي پروري نيازمند مطالعات جدي در زمينه تغذيه گونه هاي مختلف آبزيان پرورشي در سنين مختلف هستيم . بها دادن وسرمايه گذاري در امر تغذيه آبزيان پرورشي برابر است با بها دادن و سرمايه گذاري در صنعت آبزي پروري .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:51  توسط بهنام  | 

سرپايان و خصوصيات آنها با تکيه بر اختاپوس ها

سرپايان و خصوصيات آنها با تکيه بر اختاپوس ها

مقدمه:

رده بندی سرپايان
سرپايان گروه بسيار پيشرفته ای از بی مهرگان و از دسته نرم تنان می باشند که به 4 گروه تقسيم می شوند:
الف)کاتل فيش ها يا ماهی مرکب که گونه Sepia (ده بازو) هم از اين دسته است
ب) اسکوئيد يا لوليگو
ج)هشت پا يا اختاپوس
د)نوتيلوس(Nautilus)

کلياتی راجع به ساختار بدنی و بيولوژی سرپايان :

رده سرپايان دارای بازو در اطراف سر خود هستند که اين بازوها برای شنا، خزيدن و چسبيدن به سنگ و بدست آوردن طعمه بکار می رود و از آنجا که اين بازوها به دهان آنها می رسد به آنها، سرپايان گويند و دهان در وسط اين بازوها قرار دارد. در برخی از اين گونه ها روی بازوها، کلاهک های مکنده وجود دارد. سرپايان تماما دريازی اند.

در بالای راست روده دارای کيسه مرکب هستند که در نزديک مخرج باز شده و هنگام خطر با انقباض از آن جوهری خارج کرده که محيط را تيره و تار کرده و می تواند از دشمن خود فرار کنند. در برخی مثل گونه اسکوئيد و حتی اختاپوس، سلولهای رنگين ستاره ای شکل وجود دارد که اين سلولها تحت تاثير هورمون های جنسی يا انعکاس های عصبی بطور منظم منقبض و منبسط شده و رنگ حيوان را متناوبا تيره و روشن می سازند.

از مغز آنها به تعداد بازوها، اعصاب خارج می شود و در دو طرف سر دو چشم بزرگ با ساختار کامل وجود دارد. دارای قلب 3 حفره ای و وجود هموسيانين يعنی مس بجای آهن در خون هستند و اين امر باعث شده که رنگ خون آنها بجای قرمز بصورت بيرنگ متمايل به آبی ديده شود که اين سيستم گردش خون، انرژی بسياری احتياج دارد بطوری که طول عمر آنها را بدليل اين مصرف انرژی بالا، کوتاهتر می سازد. اين موجودات شکارگر شبانه هستند و لاروهای آنها از پاروپايان و ديگر پلانکتونها و خرچنگ های کوچک و بزرگ و صدف های خوراکی و حلزون ها و ماهی های کوچک تغذيه می کنند و اما فک، شير دريائی، سمور آبی و همجنس های بزرگتر خود( با خاصيت کانی باليسم) و ... از آنها تغذيه می کنند.

جنس ها در سرپايان جدا از هم بوده و اما تخم های آنها بزرگ و دارای زرده زياد است و نوزاد آنها فاقد مراحل لاروی بوده و مشابه جانور بالغ اما مينياتوری آن می باشد.

اختاپوس ها:

قبل از پرداختن به اختاپوس ها بد نيست کمی هم راجع به ديگر گونه های سرپا بدانيم. مثلا اينکه اسکوييد ها اغلب گروهی حرکت می کنند و سريعتر از هر بی مهره ديگری شنا می کنند ويا ماهی مرکب که رنگ پوست زيبائی دارد و دارای 8 بازو و 2 شاخک می باشد و توانائی تغيير رنگ زيادی دارند و اغلب منزوی زندگی می کنند (برای مشاهده تصاوير آنها به پيوست مراجعه کنيد). Sepia که گونه غالب سرپا در آبهای سواحل جنوبی کشور در خليج فارس و دريای عمان است، اين گونه در زبان فارسی، سش ناميده می شود.

اما اختاپوس ها حيواناتی منزوی می باشند که در کف اقيانوس ها زندگی می کنند. اختاپوس با هشت بازو که هر بازو از دو رديف کلاهک مکنده تشکيل شده است و اگر اختاپوس بازوی خود را از دست دهد بعد از مدتی بازوی ديگری بجای آن رشد می کند. اين دسته از موجودات قدرت بينائی فوق العاده بالائی دارند.

بيش از 100 گونه اختاپوس وجود دارد که بزرگترين اختاپوس، Giant octopus است با نام علمی(Octopus dofleini)، که اين نرم تن غول پيکر بيش از 7 متر طول دارد و وزن آن به 182 کيلوگرم می رسد و در آبهای سواحل British columbia وجود دارند. اما کوچکترين اختاپوس نوع کاليفرنيائی است که تنها 1 سانتی متر طول دارد.

اختاپوس های blue-rings-Hapalochlaena lunulatus با رنگ بسيار زيبا که تصوير آن در پيوست آمده است که کوچک اما بسيار سمی هستند بطوری که حداکثر به طول 200 ميليمتر و وزن 100 گرم می رسند که معمولا زرد رنگ با لکه های آبی هستند . در ژاپن تا استراليا در صخره هايي با عمق کم آب وجود دارند. دو غده سمی برای ترشح سم در اختاپوس ها وجود دارد يکی برای فلج کردن طعمه خود مثل خرچنگ ها بعنوان غذا و ديگری خيلی سمی عليه شکارچی و دفاع از خود بکار می برند که برای انسان هم کشنده است.

پس اين اختاپوس ها برای تغذيه از طعمه های خود، ابتدا آن را با سم خود فلج کرده و سپس آن را می بلعند و تنها اختاپوس های blue-rings(Hapalochlaena lunulatus) در استراليا سم بسيار قوی برای کشتن يک انسان را دارند و در پاره ای از موارد بخاطر وجود سم تترودوتوکسين ياTTX سبب فلجی می گردند که پادزهر آن هنوز شناخته نشده است.
خصوصيت جالب اختاپوس ها همانطور که گفته شد وجود کيسه مرکب می باشد که دارای رنگدانه سياه ملانين فشرده مانند جوهر می باشد که اين خاصيت در بسياری از اختاپوس ها وجود دارد اما تعداد کمی از اختاپوس ها مانند انواع موجود در اعماق زياد اين توانائی را از دست داده اند. اين کيسه جوهر که در نزديک راست روده قرار دارد با انقباض از کيسه خارج شده و روی ديد شکارچی اثر گذاشته، سبب گيج شدن و اختلال ديد شکارچی می گردد اين جوهر شامل تيروزيناز است که سبب سوزش چشم های شکارچی شده و بطور موقت حس بويائی شکارچی را از کار می اندازد رنگ اين جوهر البته قرمز است اما زمانی که بسيار غليظ می شود تيره تر شده و قهوه ای و يا حتی سياه می گردد زيرا قرمز در نور کم سياه بنظر می رسد.

پس خاصيت دفاعی آنها همان پاشيدن جوهر سياه در آب است که به اختاپوس فرصت فرار می دهد و ديگر وسيله دفاعی شان تغيير رنگ دادن پوست شان است به اين ترتيب که با محيط اطراف خود همرنگ شده و خود را پنهان می کنند که اين کار را با باز و بسته کردن بسته های رنگدانه ای موجود در پوست انجام می دهند.

بلوغ جنسی در اختاپوس های غول پيکر معمولا در 2 تا 3 سالگی است و در اختاپوس های بازو آبی 1 سال است. جفت گيری در اختاپوس ها شامل قرار گرفتن نر روی ماده و ارتباط نزديک بين جنس نر و ماده است به اين ترتيب که جنس نر سومين بازو از سمت راست را که بازوی جنسی يا hectocotylus نام دارد برای انتقال اسپرم به جنس ماده استفاده می کند و اين جفت گيری معمولا چند دقيقه يا حتی چند ساعت طول می کشد. اختاپوس ماده در لانه ای که فراهم کرده تخم گذاری کرده و تعداد تخم در اختاپوس بازو آبی 100 عدد و در اختاپوس غول پيکر به 50000 عدد هم می رسد. اختاپوس مادر از تخم ها مراقبت می کند. اين اختاپوس مادر در طول مدت 1 تا 2 ماه و حتی در نئع غول پيکر تا 6 ماه هم چيزی نمی خورند و از تخم ها مراقبت می کند تا زمانی که بچه ها از تخم بيرون آيند که گاها بر اثر اين گرسنگی می ميرند.

اختاپوس نوعblue ring فقط يکبار در طول عمر تخمگذاری می کنند و تخم ها بعد از 1 تا 2 ماه شکسته می شوند و اما نوزادان کاملا شبيه جانور بالغ بوده و فاقد مراحل لاروی اند.

کاربرد سرپايان:

اما بايد دانست که می توان از اين آبزيان بعنوان يک محصول شيلاتی قابل بهره برداری برای صادرات استفاده کرد و از آن استفاده بهينه کرد زيرا درصد پروتئين موجود در گوشت آنها بالا بوده و همچنين از مرکب آن در صنعت و حتی در صنايع داروئی می توان استفاده کرد و يا از صدف داخلی برخی از انواع آنها بخاطر داشتن مواد معدنی مثل کلسيم نيز می توان استفاده کرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:50  توسط بهنام  | 

خواص داروئي غضروف كوسه

 خواص داروئي غضروف كوسه

تركيبات فعال بيولوژيكي موجود در غضروف كوسه

غضروف كوسه يك منبع عالي و موثر از مولكول هاي فعال بيولوژيكي است. زيرا كوسه ها داراي اسكلت داخلي غضروفي وسيع مي باشند. برعكس پستانداران مثل گاو و پرندگان و جوجه كه داراي درصد كمي از غضروف مي باشند.

امكان اينكه غضروف بتواند منبع يك يا چند نوع ماده مهاركننده رگ زائي جهت معالجه سرطان باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد ساختماني عمده غضروف كوسه شامل چند نوع پروتئين كلاژن و چند نوع گليكوزا مينوگليكان كه همه پلي ساكاريد هستند. يكي از اينها كوندروتين سولفات كه يك گليكوزا مينوگليكان موجود در غضروف مي باشد.

دلايل زيادي وجود دارد كه غضروف كوسه شامل حداقل يك مهاركننده رگزائي است كه داراي گليكوزا مينوگلي كان است . بعضي از گليكوزا مينوگلي كان هاي موجود در غضروف داراي خواص ضد التهابي و محرك سيستم ايمني بدن بودن و پيشنهاد مي شود كه هم خود اينها و هم مواد حاصل از تجزيه آنها براي سلولهاي توموري سمي مي‌باشد.

کوندروتین سولفات تركيب طبيعي در غضروف است كه باعث مهار و بلوكه شدن آنزيم هاي كه در تخريب بافت غضروف نقش دارند مي شود و همچنين باعث افزايش نگهداري آب و نگهداري حالت الاستيكي در غضروف مفاصل مي شود به اين دليل كوندروتين سولفات بعنوان يك مكمل غذايي جهت درمان آرتروز استخوانها معروفيت دارد كوندروتين معمولاً در تركيب با گلوكز آمين كه يك تركيب ديگر موجود در شكل گيري غضروف مي باشد فروخته مي شود. يافته هاي جديد دلالت بر اين مي كند كه كوندروتين سولفات به خانواده هتروپلي ساكاريد كه به گلوكز آمينوگلي كان ها معروف هستند GAGS مي باشد .

كوندروتين سولفات داراي انواع AوBوC است و آنچه مد نظر ما است كوندروتين سولفات نوع C است كه در غضروف كوسه يافت مي شود . كوندروتين سولفات C ، اغلب كوندروتين سولفات 6 نيز ناميده مي شود و عملكرد اين اگر بصورت خوراكي مصرف شود باعث نگهداري ساختار و عملكرد غضروف و كاهش درد مفاصل در بيماري آرتروز استخوان و كاهش التهاب مي‌باشد.

كوندروتين سولفات باعث مهار آنزيم هاي كه نقش در توقف انتقال مواد مغذي به غضروف هستند مي شود

كوندروتين سولفات و هيالورونيك اسيد تركيبات اصلي اگريكن (پروتوگلي كانهاي تجمع يافته) هستند كه در غضروف مفاصل يافت مي شوند. آگريكن ها داراي خاصيت ضربه‌گيري در غضروف مفاصل هستند و اين كار با متورم كردن غضروف انجام مي‌دهند كه توسط خاصيت ارتجاعي فيبرهاي كلاژن مهار مي شود اين تعادل به دليل خاصيت ارتجاعي در مقابل دفرمه شدن غضروف مفاصل كه براي عملكرد آنها بسيار حياتي است صورت مي گيرد. هيالورونيك اسيد همچنين در مايع سيانو ويال (مايع غضروفي) يافت مي شود كه باعث روان كردن حركت مفاصل مي شود.

با پيشرفت دژنره شدن مفاصل در بيماري آرتروز استخوان، سنتز آگريكن ها كاهش پيدا مي كند. و منجر به از بين رفتن خاصيت ارتجاعي غضروف و ايجاد درد و ساير علائم آرتروز استخوان مي شود. تزريق درون وريدي هيارولونيك اسيد و داروي F.D.A باعث كاهش درد و افزايش تحرك مفاصل مي شود. اگر كوندروتين سولفات به مفاصل وارد مي شود همين اثرات را خواهد داشت . در مطالعات انساني مصرف خوراكي كوندروتين سولفات با وزن مولكولي كم آن، منجر به افزايش هيالورونيك اسيد و افزايش و زيسكوزيتي مايع داخل غضروف و كاهش كلاژيناز در مايع داخل غضروفي مي شود . گلوكز آمين كه به مفاصل وارد مي شود باعث مهار آنزيم هاي دخيل در تجزيه غضروف و افزايش توليد هيارولونيك اسيد مي شود . كوندروتين سولفات با وزن مولكولي كم در روده كوچك و معده جذب مي‌شود و همچنین در درمان و پيشگيري از آرتروز هم خودش به تنهايي و هم در تركيب با مكمل هاي گلوكز آمين مورد استفاده قرار مي گيرد.

گلوكز آمين از بافت حيواناتي مثل خرچنگ ، لابستر، ميگو استخراج مي شود و كوندروتين سولفات در غضروف حيواناتي مثل كوسه يافت مي شود. اينها بعنوان مکمل هل ی غذائی معروف هستند.

گليكوز ا مينوگليکان عمده در غضروف كوسه كوندروتين سولفات بعلاوه كلاژن است غضروف كوسه شامل 10% -5% آب و مقادير زيادي كلسيم و فسفات و چند مولكول كم وزن است و اينها باعث فعاليت ضد رگزائي است، و اين مواد بعنوان دارو مورد استفاده قرار مي گيرند. غضروف كوسه به ضد سرطان بودن، ضد التهاب آنتي اكسيدان و ضد تصلب شرائين معروف است. امروز از غضروف كوسه مستقيماً در درمان سرطانهاي پيشرفته در انواع مختلف فاز IوII استفاده مي شود.

اينها منبع مطمئن قابل جذب با اثرات جانبي كم مي باشد. كوندروتين سولفات يك مولكول بزرگ است در انسان 70% آن در اثر مصارف خوراكي در روده ها جذب مي شود. در غضروف و مفاصل متمركز مي شود در غضروف مفاصل ، كوندروتين سولفات نقش مهم ساختاري در باند شدن يا فيبركلاژن داشته همچنين اثر متابوليكي در مفاصل كه به طور رقابتي از اثرات آنزيم هاي مخرب در مفاصل كه باعث تجزيه تركيبات مي شود جلوگيري مي كند.

دانشمندان چيني هم موفق به استخراج فاكتورهاي ضد رگزائي از غضروف كوسه شده‌اند كه بعنوان داروهاي ضد سرطان معروف هستند. اين دو فاكتور به نام
Angiogenesis inhibitory factor SCAIFI-II Shark Cartilage توسط گروهي از محققين دانشگاه شانگهاي فانداكف شده است.

ساير تركيبات موجود در غضروف كوسه

اسكولامين يك آمينو استرول است كه جزء مولكول هاي كوچك بود كه كوسه كبد dogfish استخراج مي شود در درمان سرطان رحم، پروستات، تومور مغزي موثر مي باشد.

اسكولامين يك آنتي بيوتيك آمينو استريول در كوسه است در سالهاي اخير آنتي بيوتيك هاي با وزن مولكولي كم از بسياري از حيوانات استخراج شده اين عوامل كه شامل پپتيدها، چربي ها و آلكالوئيدها است داراي خاصيت آنتي بيوتيكي در مقابل ميكروبهاي محيطی بوده و نقش مهمي در سيستم ايمني بدن دارند. طيف وسيعي از آنتي بيوتيك هاي استروئيدي را از بافت هاي كوسه Squalus acanthias استخراج كردند اين آنتي بيوتيك ها محلول در آب بوده كه به آنها اسكالامين گفته مي شود كه داراي فعاليت قوي ضد رگزائي هم در مقابل باكتريهاي گرم مثبت و هم باكتريهاي گرم منفي همچنين داراي خاصيت قارچ كشي بوده و ضد پروتئوزوئري مي باشند.

ماده ديگري به نام MSI-1857 جهت درمان سرطان و كوچك كردن تومور در مقايسه با ساير داروها از جمله placebo در مطالعات حيواني مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسكالامين علاوه بر نقش ضد رگزائي اش از رشد تومور جلوگيري كرده باعث كوچك شدن آن مي شود در آزمايشات روي حيوانات قدرت رشد سرطان را متوقف كرده و از تشكيل رگ هاي خوني جديد جلوگيري مي كند و از انتقال آن به ساير بافت ها جلوگيري مي كند.

تركيب ديگري كه از كوسه dogfish استخراج شده باعث كاهش وزن در موش هاا مي‌شود خاصيت ضد چاقي اين ماده جديد در دانشگاه پنسیلوانيا مورد تحقيق قرار گرفته است. اين ماده كه به نام MSI-1436 نام دارد ماده طبيعي استخراج شده از كلسترول به دست آمده از كبد كوسه dogfish روي موش ها و خرگوش هاي چاق تست شده است. موشهاي كه از ماده MSI-1436 تغذيه كرده اند دچار كاهش وزن شدند.

اما نكته قابل توجه در اين موش ها اين بود كه اينها به جاي كاهش در وزن ماهيچه هاي بدن دچار كاهش در چربي بدن شده و بدون اينكه در متابوليزم طبيعي بدن كاهشي مشاهده شود. علت عدم تاثير مثبت داروهاي رايج در درمان چاقي اين است كه آنها باعث كاهش اشتها مي شوند و بدون جهت جبران كاهش كالري، متابوليزم را كاهش پيدا مي دهد و به جای كاهش چربي از وزن ماهيچه كم مي شود ولي اضافه كردن MSI-1436 اين كمبود را جبران مي كند. MSI-1436 در حيواناتي كه فرم چاقي آن چه با منشاء ژنتيكي و چه با منشاء تغذيه اي باشد را جبران مي كند. MSI-1436 جهت درمان HIV هم موثر است زيرا آن از تكثير HIV در آزمايشگاه جلوگيري مي كند.

غضروف كوسه در فرم هاي كپسولهاي mg250، mg500، mg740 ، mg750 و پودرهاي glscoop 6 و قرض هاي mg 740، mg750 عرضه شده اند. كه mg750 بايد 3 تا 4 بار در روز استفاده شود . بايد غضروف كوسه به صورت 100% خالص خريداري شود.

محصولات غضروفي به صورت تجاري در آمريكا بعنوان مكمل هاي غذايي فروخته مي‌شوند بيش از 40 نام مختلف تجاري از غضروف كوسه در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:48  توسط بهنام  | 

بخخی8

pad Extra Large Cooked Shrimp

This will be the size to get to feed a crowd. You will get almost twice as many Shrimp (16-20 to ea. pound.) as the Jumbo size with the same excellant taste. One pound would be an appetizer serving four or as a main course for two. Usually served with cocktail sauce and lemon. Comes with a 6 oz. serving of Cocktail Sauce. Enjoy!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:37  توسط بهنام  | 

بخخی7


padRaw Shell-on Shrimp

The best in quality & size. For all your cooking needs. This domestic Gulf shell-on raw shrimp will be 15 to the pound and the quality being pink or white which is the finest available. (Not a less expensive brown or imported Tiger shrimp which others carry.) When cooked to perfection this shrimp will be both tender & tasty as an appetizer or main dish. Enjoy!


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:36  توسط بهنام  | 

بخخی6

Fresh from the shore to your door, Gorton’s of Gloucester Gourmet Division delivers gourmet fresh seafood. At Gorton’s, seafood is our passion (and has been for over 150 years), so we offer a 100% satisfaction guarantee and ship only the finest, most delicious seafood available. We offer a full range of gourmet seafood such as succulent live lobster, lobster tails, New England clam chowder, Chilean seabass, shrimp, king crab legs, and more. Our selections make wonderful gifts or are a special treat for seafood lovers.

All orders are shipped overnight via FedEx in specially constructed, refrigerated containers to ensure peak freshness.

Shop online at www.gortonsfreshseafood.com. Save $10 with any merchandise order of $100 or more. Use code SF00 when checking out.

Go to Gorton's Fresh Seafood ...

Here’s what some of our customers have been saying about us:
“Great selection – we enjoyed every item we ordered”
Galloway , TX
“Seafood is excellent, fresh and delicious. Crab legs moist and meaty. Lobster fabulous. Thanks!”
Concord, NC
“I was very pleased with the whole process, communication, quality – it was great – can’t wait to order again.”
Irvine, CA

BUY NOW

  All Fresh Seafood 
All Fresh Seafood Inc. has been successfully operating a wholesale fresh seafood business in the New York and New Jersey area since 1998. We quickly earned a reputation with the areas’ highest rated chefs and restaurateurs as the seafood company that provides unique, hard to find seafood items for all to enjoy. Our mission is to provide an outlet for people across the country to buy fresh seafood online with our same commitments to service, product, price and selection that earned us the loyalty of our wholesale trade.www.allfreshseafood.com  Linton's Seafood 

 Located on the southern tip of the Chesapeake Bay, in Crisfield, Maryland "The Crab Capital of the World", Linton's Seafood has over 35 years of expertise in serving our one-of-a-kind Maryland Blue Crabs and other fine seafood to our satisfied customers. Our products are now being made available delivered to your home. At www.lintonsseafood.com you will find the freshest selection of seafood available online. Please visit our website and look at some of the mouth watering pictures. 

            

    Crabcakes, Steamed Crabs, Oysters and More


                                                 


Since 1999, www.lobsteranywhere.com has shipped the finest Maine lobster, unique dishes and award winning chowder to discerning customers coast-to-coast.


Gift Packages FREE overnight delivery!
Live Maine lobster by the pound
Maine lobster tails
Boston's best clam chowder
 
"Your incredible lobsters were the undisputed highlight of our annual
beach trip.  Everyone raved that they had never seen lobsters that big before,
nor had tasted anything like them.  Prompt delivery, great presentation,
great meal!"
--Ernie Williams, Coastal Living Magazine


Get $8 off your first order now! Click Here


Or enter (seafood) in the coupon box at checkout!


Call us anytime: 1888.85.MaineSeafood Express

    

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 12:28  توسط بهنام  | 

بخخي5

U. S. Food and Drug Administration
Center for Food Safety & Applied Nutrition
2002 Seafood List - Modified 1998-2002 from the 1993 Edition (Print Version)

Search the Seafood List

"The Seafood List" is a compilation of existing acceptable market names for imported and domestically available seafood as well as scientific names, common names, and known vernacular or regional names.

*Seafood Logo* For Forms-based browsers, type the name of the fish or shellfish of interest in the form below and click on the "Search" button. You will receive a list of matches for all entries in the Seafood List that contain that name.


Certain Seafood List entries contain links to the Regulatory Fish Encyclopedia. Selection of those links will take you to a page containing high resolution images and other information for that species. The Regulatory Fish Encyclopedia (RFE) is an experimental resource developed by the Seafood Products Research Center and Science Branch, Seattle District; the Office of Seafood, Center for Food Safety and Applied Nutrition; and the Seafood Laboratory and Science Branch, San Francisco District."The Seafood List" is a compilation of existing acceptable market names for imported and domestically available seafood. It is advisable to use either the Acceptable Market Name or the Common Name in labeling seafood products which will help assure that identity labeling of the seafood will comply with FDA and NMFS regulations. Use of the vernacular name is not encouraged, and may cause the seafood to be misbranded. For additional information regarding the list please contact Spring Randolph (srandolp@cfsan.fda.gov), Office of Seafood.

"The Seafood List" is a compilation of existing acceptable market names for imported and domestically available seafood. The list was developed by the Food and Drug Administration (FDA), in cooperation with the National Marine Fisheries Service (NMFS). Its purpose is to promote uniformity in the use of FDA acceptable market names by the fish industry, and to provide consistent advice on these names. The list represents an extensive, although not necessarily complete, listing of seafood commonly sold in the United States.

In determining which seafood species would be included, and what market names would be acceptable, the following criteria were used:

 1. The seafood species is currently sold in interstate commerce in the United States or has a strong potential for sale.
 2. The seafood species is not listed as endangered.
 3. The seafood species is not prohibited by law from sale in interstate commerce.
 4. Common and/or market names already prescribed by federal regulation have been incorporated into the list.

The references used in determining scientific and common names included the American Fisheries Society Publications, Common and Scientific Names of Fishes from the United States and Canada, World Fishes Important to North America, Exclusive of Species from Continental Waters of the United States and Canada, and Common and Scientific Names of Aquatic Invertebrates from the United States and Canada for Mollusk and Decapod Crustacean; Lobsters of the World, Dr. Austin B. Williams; Food and Agriculture Organization (FAO) species catalogs and/or species identifications sheets and source country references for species limited to that country. Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products, Fishing News Books, British Library; and Fish, Five Language Dictionary of Fish, Crustaceans and Molluscs, Willibald Krane.

Market names have been determined by common usage in the United States. When more than one name is in use for a species, the acceptable market name has been decided based on the above references and in consultation with FDA and NMFS.

It is advisable to use either the Acceptable Market Name or the Common Name in labeling seafood products which will help assure that identity labeling of the seafood will comply with FDA and NMFS regulations. Use of the vernacular name is not encouraged, and may cause the seafood to be misbranded. The listing of Vernacular Names have been included for information purposes, and to help reference the Acceptable Market Name.

The print version of "The Seafood List" is out of print and is no longer available from the U.S. Government Printing Office.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:52  توسط بهنام  | 

بخخي4

Welcome to the Pacific Seafood Group, a family owned, vertically integrated seafood company based in the Western United States. The Pacific Group processes West Coast products from Alaska to Mexico and owns and operates distribution facilities and distributes in Washington, Idaho, Montana, Oregon, California, Nevada and Utah. The Pacific Group exports products throughout Asia, Europe and the Middle East and also imports products from many of these areas as well.

History of the Pacific Group
The Pacific Seafood Group began in 1941 by Frank M. Dulcich and his son Dominic Dulcich  in Portland, Oregon, beginning from small retail counter and servicing discriminating customers at this same counter until this day. The business expanded to meet local distribution demands and as they say the rest is history. Beginning in 1977 an import department was established to meet local and extended customer needs. The distribution business continued to flourish over those years and brought the need for a consistent supply of high quality locally processed seafood that Pacific would develop by understanding their customer's needs.
In 1983 the Pacific Seafood Group expanded to processing with the purchase of our first plant in Warrenton, Oregon, Pacific Coast Seafood. The plant is located on the mouth of the majestic Columbia River, one of the most active fishing ports on the west coast. Processing of Dungeness Crab, Cold Water Shrimp, Groundfish and Salmon assisted tremendously to meet our customer's needs.
Since 1983 the Pacific Seafood Group has expanded all areas of their business with a strategy to grow distribution and to increase processing capabilities to meet the demands of not only our growing distribution customer base, but also meet the needs of our growing customer base throughout the US and the world.

Being the largest has never been the goal of the Pacific Seafood Group, but being the best is our goal. Operational Excellence is our business model to meet customer needs with top quality products and hassle free service. The expansion of distribution has always been coordinated with primary processing expansions to assure that our market base is guaranteed to meet growing customer demands with high quality products.
The expansion of Pacific has been swift over the past decade as new markets and processing facilities have opened up. Since 1983 Pacific Group has expanded from one processing and one distribution facility to over 20 operating units.

 
 
Pacific Seafood Group Expansion Timeline


1941 – Opening of Pacific Seafood Company
1977 – American International Seafood established for import business
1978 – Clackamas Distribution facility built
1983 – Expansion of distribution to Medford, OR.
1983 – Pacific Coast Seafood – Warrenton, OR. – Processing
1985 – Pacific Fish and Oyster – Portland, OR. – Oyster production
1986 – Pacific Group Transport – Fleet of trucks to deliver goods
1986 – Pacific Choice Seafood – Eureka, CA. – Processing
1988 – Pacific Alaska Shellfish – Nikiski, AK – Razor Clam Production
1989 – Pacific Fresh Seafood – Sacramento, CA. – Distribution
1990 – Bandon Pacific – Charleston, OR. – Processing
1990 – Jakes Famous Crawfish and Seafood – Portland, OR. –Distribution
1990 – Pacific Seafood of Washington – Mukilteo, WA. – Distribution
1993 – Pacific Smoking Company – Salem, OR.
1993 – Washington Crab Producers – Westport, WA.
1995 – Pacific Fresh – Fresno, CA. – Distribution
1995 – Pacific Seafood of Washington – Spokane, WA. – Distribution
1995 – Acquisition of Pacific Fish Company – Seattle, WA. – Distribution
1995 – Pacific Surimi – Warrenton, OR. – Processing
1995 – Pacific Oyster – Bay City, OR. – Shucked Oysters
1996 – Pacific Shrimp – Newport, OR. – Processing
1996 – Hoy Brothers – Garibaldi, OR. – Processing
1999 – S & S Seafood Company, Live Seafood – Processing and Distribution
2000 – Depoe Bay Seafood Acquisition – Newport, OR.
2001 – Pacific Seafood of Salt Lake City, UT. – Distribution
2001 – Eureka Fish Co. – Eureka, CA. – Processing
2002 – Pacific Seafood of Las Vegas – Las Vegas, NV. – Distribution
2003 – Acquisition of Starfish,  Inc. – Bellevue, WA. – Processing and Distribution
2003 – Acquisition of  Craig and Hamilton – Stockton, CA – Value Added Meat Processing
2004 – Merger with Seacliff Seafoods, Inc.– San Antonio, TX, Houston, TX, and Wilmington, CA – Distribution

 

 

As Pacific Seafood Group continues to expand it does with the commitment of servicing our customers efficiently with consistent supply of high quality products.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:51  توسط بهنام  | 

بخخي3

. S. Food and Drug Administration
Center for Food Safety and Applied Nutrition
1993

ORGANIZATION - CENTER FOR FOOD SAFETY AND APPLIED NUTRITION


OFFICE OF PROGRAMS

OFFICE OF SEAFOOD

1. Office of Seafood
2. Authority and Effective Date

1. OFFICE OF SEAFOOD (HFFBE).

a. Develops regulations, compliance policy, position papers, regulatory guidelines, and advisory opinions on seafood. Develops labeling requirements in coordination with other Center components.

b. Develops, implements, and manages voluntary and mandatory seafood safety programs, in coordination with other Agency and Federal organizational components.

c. Originates, plans, and conducts research on seafood, aquaculture, and seafood harvesting and processing as they may be affected by chemical, biotoxic, or microbial contamination.

d. Develops analytical methods to detect economic deception practices such as overbreading, watering, and species substitution.

e. Administers the National Shellfish Sanitation Program (NSSP) and, in cooperation with the Interstate Shellfish Sanitation Conference, the NSSP Manual of Operations, and the Certified Shellfish Shellfish Shipping List (ICSSL).

f. Designs and coordinates evaluations of the effectiveness of Agency seafood programs.

g. Provides expert scientific and technical advice and assistance to the Center Director and other key officials on the conduct of international seafood activities, including the development and implementation of bilateral agreements.

h. Develops technical content for and participates in programs designed to improve compliance by industry through problem prevention.

i. Reviews proposed regulatory actions referred by the Office of Field Programs for program policy consideration and provides technical evaluation and necessary scientific support.

j. Serves as the principal Agency liaison on seafood programs and policies with industry, Federal, State, foreign, and other organizations outside the Agency.

2. AUTHORITY AND EFFECTIVE DATE. The functional statements for this Office were approved by the Secretary, Health and Human Services, effective and published in the Federal Register on .


Organizational Chart:

    CENTER FOR FOOD SAFETY AND APPLIED NUTRITION
         OFFICE OF PROGRAMS
 
          OFFICE OF SEAFOOD
 
 
DIVISION OF PROGRAMS AND ENFORCEMENT POLICY
 A. Policy Guidance Branch
 B. Program and Enforcement Branch
 
DIVISION OF SCIENCE AND APPLIED TECHNOLOGY
 A. Washington Seafood Laboratory
 B. Northeast Seafood Laboratory
 C. Gulf Coast Seafood Laboratory
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:48  توسط بهنام  | 

بخخي2

Background

Foodborne Pathogens and Contaminants

HACCP

Inspection, Compliance, Imports and Exports

Federal State Programs

horizontal rule

Other Sources of Seafood Information

horizontal rule
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:47  توسط بهنام  | 

بخخي1

Definition of Seafood

The term "fish" includes all fresh or saltwater finfish, molluscan shellfish, crustaceans, and other forms of aquatic animal life. Birds are specifically excluded from the definition because commercial species of birds are either nonaquatic or, as in the case of aquatic birds such as ducks, regulated by USDA. Mammals are also specifically excluded because no aquatic mammals are processed or marketed commercially in this country.

*Excerpted from the January 28, 1994 FDA Federal Register Proposed Rule: To establish procedures for safe processing and importing of fish and fishery products.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:46  توسط بهنام  |